ROOT

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2024 r. "Wykonanie remontu schodów wejściowych w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 08.07.2024 r. powołał komisję rekrutacyjną.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 26.04.2024 r. wprowadził regulaminy rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 14.06.2024 r. powołał komisję rekrutacyjną.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2022. Sprawozdanie obejmuje Rachunek zysków i strat jednostki, Bilans jednostki na dzień 31.12.2022, informacje dodatkowe oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu przedstawia ofertę edukacyjną Szkoły na rok szkolny 2024/2025.

Oferta na rok 2024/2025

COM_CONTENT_READ_MOREOferta edukacyjna

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu - Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

COM_CONTENT_READ_MORESkargi i wnioski

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 000 złotych wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 130 000 zł

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów