Strona Główna   Krótki Poradnik   Daty   Jagiellonowie

Polska Piastów   Starożytność   Zadania I   Zadania I   Kontakt

 

Krótki poradnik: „jak wykorzystać zamieszczone materiały”

Zamieszczone materiały mają pomóc w usystematyzowaniu niezbędnej wiedzy, której znajomość ma służyć doskonaleniu umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych wszelakiego typu. Bez tej wiedzy (znajomości dat, pojęć, postaci, wydarzeń, przyczyn, następstw itd.) rozwiązywanie zadań jest utrudnione bądź niemożliwe. Ten truizm ma pomóc w zbudowaniu przejrzystego „szkieletu” wiedzy historycznej i jest dopiero pierwszym krokiem do zmierzenia się z testem maturalnym z historii, który nie polega wyłącznie na machinalnym odtwarzaniu wiedzy.

Opanowanie podstaw wiedzy historycznej jest konieczne, gdyż jak mawiali starożytni: Necessitati ne di quidem resistunt (Nawet Bogowie nie oprą się konieczności) :]

Korzystanie z materiałów jest bardzo proste: sprowadza się do zapisania w notatniku daty, pojęcia i samodzielnego ich wyjaśnienia.Tylko taki sposób zapewnia, że zapamiętamy fakt, o który jesteśmy pytani. Nie wystarczy tutaj wyłączne sprawdzenie odpowiedzi na pytanie. Pomimo istnienia rozmaitych technologii nauczania XXI wieku, długopis i zeszyt są najlepszymi utrwalnikami naszej wiedzy.

Najlepiej także (a tak naprawdę jest to jedyne wyjście z sytuacji) w wypadku nieznajomości odpowiedzi poszukać jej samemu w dostępnej literaturze, a dopiero później sprawdzić w wyjaśnieniach (będą one zamieszczone później).Krótki poradnik: „jak rozwiązywać zadania”Na początek

Zadanie typu prawda – fałsz:

To podstawowe zadanie występujące na egzaminie maturalnym z historii, wiedzy o społeczeństwie, jak i na innych przedmiotach. Na egzaminie maturalnym z historii w maju 2006 r. na poziomie podstawowym należało zaklasyfikować 12 zdań, a w jednym z zadań sposród 4 zdań wskazać jedno fałszywe, natomiast na próbnym egzaminie maturalnym z historii w listopadzie 2006 r. na poziomie rozszerzonym należało zaklasyfikować 3 zdania.

Zadanie typu prawda-fałsz zawiera zwykle zdanie pojedyncze, a zdający rozstrzyga – po jego przeanalizowaniu – czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Następnie wpisuje w wyznaczonym miejscu albo słowo prawda albo fałsz, lub samą literę P (oznaczającą zdanie prawdziwe) lub F (oznaczającą zdanie fałszywe), albo podkresla zdanie fałszywe lub prawdziwe, w zależności od polecania w zadaniu.

W przypadku zdania prawdziwego wszystkie elementy w nim zawarte odpowiadają prawdzie historycznej. Natomiast zdania fałszywe, ze względu na zawarte w nich błędy, możemy podzielić na:

a. zdania zawierające jeden element fałszywy, np.:

Zamach majowy z 1925 roku udał się m. in. przez strajk kolejarzy ogłoszony przez PPS ...............


W zdaniu tym fałszywa jest data zamachu majowego, który miał miejsce w 1926 roku, natomiast pozostałe elementy są prawdziwe, jednak zła data powoduje, że zdanie to klasyfikujemy jako fałszywe.


b. zdanie całkowicie fałszywe, np.:

Liderem PSL „Piast” był Stanisław Grabski ...............


Stanisław Grabski – polityk związany z Narodową Demokracją, nie był liderem i działaczem PSL „Piast”.


c. zdanie zawierające częściowo prawdę (podobnie jak zdanie z pkt. a), np.:

Lina Curzona, dotycząca wschodniej granicy Polski w okresie międzywojennym, zaproponowana przez Anglię, była korzystnym rozwiązaniem dla Polski ...............


W zdaniu tym jego pierwsza część jest zgodna z prawdą: Linię Curzona zaproponowała dla wschodniej granicy Polski Anglia, jednak wobec polskich aspiracji, reprezentowanych przez tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, faktycznego przywódcę Polski, była ona skrajnie niekorzystna, ponieważ zakładała poważne uszczuplenie terytoriów przedrozbiorowych Polski na wschodzie. Powoduje to, że powyższe zdanie należy zaklasyfikować jako fałszywe.

Zatem postępowanie z tego typu zadaniem jest bardzo proste i sprowadza się zwykle do:

1. Przeczytania polecenia i zwrócenia uwagi na określenie które należy wpisać;

2. Przeczytania zdania, przeanalizowania jego treści i wpisania w odpowiednie miejsce właściwego stwierdzenia.

Zadanie typu prawda-fałsz zawiera przeważnie kilka zdań do rozstrzygnięcia. Może także być poleceniem do wykonania w oparciu o zaprezentowany materiał źródłowy, np. tekst, lub ryciny, zdjęcia, rysunki, obrazy i in.

Podczas rozwiązywania tego typu zadań nie można popełnić jednego z typowych błędów – pozostawienia pustego pola odpowiedzi, bez wpisania jakiegokolwiek stwierdzenia. Zmniejsza to szanse zdającego na uzyskanie punktu, lub pozbawia go całkowicie na jego uzyskanie.
Uff... tyle nudnej, ale niezbędnej „podbudowy teoretycznej”, a teraz proponuje przejsć do praktyki, bo jak mawiali starożytni: Per aspera ad astra! (Przez trudy do gwiazd!)