Strona Główna   Krótki Poradnik   Daty   Jagiellonowie

Polska Piastów   Starożytność   Zadania I   Zadania I   Kontakt

1. Historia jako nauka.

Pojęcia: źródło pisane (opisowe); źródło aktowe (normatywne); źródło epistolarne (listowe); źródło ikonograficzne; źródło statystyczne (np. wykres); źródło kartograficzne (mapa); źródło materialne (rzeczowe); źródło wykopaliskowe; budowle (architektonika); prehistoria; historia;

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Tabela z liczbowymi wynikami badań społecznych na temat sytuacji materialnej Polaków w 2002 roku, jest przykładem źródła statystycznego .......
 2. Mapa Polski przedstawiająca wielkość miast w Polsce w 1935 roku, jest przykładem źródła ikonograficznego .......
 3. Prehistoria zajmuje się badaniem dziejów ludzkości z czasów, gdy nie było jeszcze źródeł pisanych .......
 4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku jest przykładem źródła pisanego-historiograficznego .......
 5. Ateński Erechtejon jest obiektem architektonicznym .......

2. Najdawniejsze dzieje człowieka.
Chronologia: Ok. 5 mln - ok. 40 tys. p.n.e.
Pojęcia: antropogeneza; kreacjonizm; darwinizm (ewolucjonizm); hominizacja; homo habilis; homo erectus; neandertalczyk; homo sapiens sapiens.
Postacie: Karol Darwin.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Antropogeneza to powstanie i rozwój gatunku ludzkiego .......
 2. Homo habilis to człowiek zręczny .......
 3. Homo erectus to człowiek wyprostowany .......
 4. Nazwa Neandertalczyka pochodzi od nazw rzeki w Niemczech, gdzie odkryto szczątki tego człowieka .......
 5. Za kolebkę ludzkości uważa się kontynent afrykański .......

3. Człowiek zmienia sposób życia - rewolucja neolityczna.
Chronologia: 8 tys. p.n.e.
Pojęcia: epoka kamienie (paleolit, mezolit, neolit); epoka brązu; epoka żelaza; homo sapiens sapiens; Żyzny Półksiężyc; rewolucja neolityczna; Lascaux; Altamira.
Inne: skutki rewolucji neolitycznej; kolejne wynalazki: koło; garncarstwo, radło, zastosowanie zwierzat do prac polowych i innych.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Mezolit to nazwa środkowej epoki kamienia .......
 2. Tak zwany Żyzny Półksiężyc obejmował tereny Mezopotamii, Syrii i Palestyny .......
 3. Nazwa Żyznego Półksiężyca jest synonimem obszarów, gdzie udomowiono zwierzęta i rozpoczęto uprawę zbóż .......
 4. Brąz jest stopem miedzi i cynku .......
 5. Lascaux i Altamira to nazwy jaskiń, w których znajdują się prehistoryczne malowidła .......

4. Starożytna Mezopotamia.
Chronologia: XVIII w. p.n.e., 587 p.n.e., 539 p.n.e.
Pojęcia: irygacja; Eufrat; Tygrys; Sumerowie; teokracja; zigguraty; Babilon; Babilonia; kodeks hammurabiego; prawo talionu (równej odpłaty); pismo klinowe; Asyria; Niniwa; niewola babilońska.
Postacie: Hammurabi; Nabuchodonozor II; Cyrus II Wielki.
Inne: osiągnięcia cywilizacji mezopotamskiej (pismo, koło).

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Hammurabi stał na czele plemienia Amorytów .......
 2. Zigguraty to piramidy stożkowe, na których wzorowali się Egipcjanie .......
 3. Miasto Babilon położone było nad Tygrysem .......
 4. W Mezopotamii obowiązywał politeizm .......
 5. Za panowania Nabuchodonozora II rozpoczęła się niewola babilońska Żydów.......

5. Starożytny Egipt.
Chronologia: Ok. 3000 p.n.e., 1286 p.n.e.
Pojęcia: Egipt Górny; Egipt Dolny; zjednoczenie Egiptu; Nil; faraon; wezyr; Memfis; Teby; nom-nomarcha; władza despotyczna; mastaba; piramida; Dolina Królów; Giza; pismo demotyczne; pismo hieratyczne; pismo hieroglificzne; kamień z Rosetty; politeizm; antropomorfizm; zoomorfizm; Horus; Ra; Ozyrys; Aton; Hetyci; Kadesz; rydwany.
Postacie: Narmer (Menes); Dżoser; Cheops; Chefren; Mykerinos; Echnaton (Amenhotep IV); Nefretete; Ramzes II; Jean Champollion.
Inne: ustrój społeczny Egiptu; wierzenia Egipcjan; osiągnięcia cywilizacji egipskiej (kalendarz, pismo, budownictwo).

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Władcą, który zjednoczył Egipt był faraon Dżoser .......
 2. Pod Kadesz Egipcjanie walczyli z Hetytami .......
 3. Kamień z Rosetty przyczynił się do odczytania pisma hieroglificznego .......
 4. Ozyrys był bogiem opiekującym się rzemieślnikami .......
 5. Faraon Amenhotep IV wprowadził w Egipcie monoteizm .......

6. Starożytne Indie.
Chronologia: 2 tys. p.n.e.
Pojęcia: Indus; Ganges; Ariowie; kasty; braminizm; hinduizm; buddyzm; Wisznu; Sziwa; nirwana; reinkarnacja; sanskryt.
Postacie: Budda.
Inne: system kastowy; cyfry (arabskie).

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Przynależność do kasty w Indiach była dziedziczona w rodzinie .......
 2. Sanskryt był rodzajem pisma używanym w Indiach .......
 3. Pojęcie Nirwany jest kojarzone z Hinduizmem .......
 4. Budda to inaczej przebudzony .......
 5. Za głównych twórców kultury indyjskiej i systemu społecznego uchodzą Ariowie .......

7. Starożytne Chiny.
Chronologia: III w. p.n.e.
Pojęcia: Huang-ho; Jangcy; cesarz; wielki mur; konfucjanizm; taoizm.
Postacie: Konfucjusz; Lao-Tsy.
Inne: osiągnięcia cywilizacji chińskiej (papier, porcelana, proch strzelniczy).

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Huang-ho to inaczej żółta rzeka .......
 2. Cesarz w Chinach nazywany był synem niebios .......
 3. Jangcy to inaczej niebieska rzeka .......
 4. Wielki Mur chronił Chiny od najazdów z południa .......
 5. Pekin położony jest nad rzeką Huang-ho .......

8. Dzieje Izraelitów.
Chronologia: XI w. p.n.e., X w. p.n.e.
Pojęcia: Palestyna; Jordan; królestwo Izraela; Filistyni; Jerozolima; świątynia Salomona; niewola babilońska; judaizm; Stary Testament; Talmud; Tora; prorocy.
Postacie: Abraham; Mojżesz; Saul; Dawid; Salomon.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Judaizm opiera się wyłącznie na Starym Testamencie .......
 2. Przejście przez Morze Czerwone związane jest z końcem niewoli babilońskiej .......
 3. Plemiona izraelskie zjednoczył Saul .......
 4. Pojęcie diaspory związane jest z rozproszeniem po świecie i emigracją Izraelitów .......
 5. Świątynie Salomona zburzyli rzymianie w I wieku .......

9. Pierwsze cywilizacje - podsumowanie.
Zagadnienia: rola wielkich rzek w powstawaniu pierwszych cywilizacji; powstanie i organizacja państwa: władza-administarcja-wojsko; oparcie się państwa na miastach; społeczny podział ról i hierarchia; wynalazek pisma (piktograficzne, ideograficzne, fonetyczne) i jego rola w państwie; system wierzeń; handel.

10. Grecja minojska i mykeńska.
Chronologia: 2 tys. p.n.e.
Pojęcia: Kreta; Knossos; pismo linearne A; mitologia (Minos, Minotaur, Ariadna, Tezeusz, Dedal, Ikar); Achajowie; Mykeny; pismo linearne B; Dorowie.
Postacie: M. Ventris, J. Chadwick.
Inne: przejęcie przez Greków pisma spółgłoskowego od Fenicjan i dodanie do niego samogłosek.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Cywilizacja minojska rozwijała się na Krecie i posługiwała się pismem linearnym B .......
 2. Cywilizację mykeńską stworzyli Dorowie .......
 3. Pismo linearne B nie zostało dotychczas odczytane .......
 4. Mykeny położone są niedaleko Aten .......
 5. Władcą Myken był Agamemnon .......

11. Polis greckie i Wielka Kolonizacja.
Chronologia: VIII-VI w. p.n.e.
Pojęcia: Hellada; Hellenowie; polis; metropolia-kolonia; monarchia; tyrania; oligarchia; demokracja; agora.
Inne: przyczyny i skutki Wielkiej Kolonizacji; obszar Wielkiej Kolonizacji; typy ustrojów miast greckich.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Wielka Kolonizacja grecka rozpoczęła się w VIII w. p.n.e .......
 2. Podczas Wielkiej Kolonizacji Grecy rywalizowali z Fenicjanami .......
 3. Wielka Kolonizacja nie objęła basenu Morza Czarnego .......
 4. Tyrania to ustrój, w którym władzę sprawuje wąska grupa osób .......
 5. Kartagina została założona przez Greków .......

12. Ateny.
Chronologia: VII w. p.n.e., VI w. p.n.e., V w. p.n.e.
Pojęcia: Attyka; kodyfikacja praw (Drakon); strz ąśnięcie długów (Solon); nowy podział terytorialny i początki demokracji (Klejstenes); Zgromadzenie Ludowe (Eklezja); Rada Pięciuset; prytania; prytanowie; trybunały sądownicze; kolegium strategów; strateg; demagog; ostracyzm; ostrakon.
Postacie: Drakon; Solon; Klejstenes; Perykles.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. W V w. p.n.e. wprowadzono zapłatę za pełnienie urzędu (np. sędziego) w Atenach .......
 2. Urząd stratega można było pełnić tylko jeden raz .......
 3. Sędziowie w Atenach byli wybierani spośród obywateli przez losowanie .......
 4. Portem morskim Aten był Pireus .......
 5. Ostracyzm był stosowany w Atenach raz w roku .......

13. Sparta.
Pojęcia: Lakonia; Spartiaci (Spartanie); periojkowie; heloci; 2 królów; Zgromadzenie Ludowe (Apella); Geruzja; Eforowie; hoplita; falanga; sparta ńskie wychowanie; lakoniczna wypowiedź.
Postacie: Likurg.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Geruzja (rada starszych) składała się z 2 królów i 28 wybranych Spartan, spełniających cenzus wieku .......
 2. Heloci to chłopi zależni od Spartan .......
 3. Pojęcie lakonicznej wypowiedzi oznacza długą i kwiecistą mowę .......
 4. Pojęcia spartańskiego wychowania oznacza surowe traktowanie .......
 5. Likurg był legendarnym prawodawcą Sparty .......

14. Wojny grecko-perskie.
Chronologia: 499 p.n.e., 490 p.n.e., 480 p.n.e. (2) *, 479 p.n.e., 449 p.n.e. *liczba w nawiasie oznacza ilość ważnych wydarzeń w danym roku, w tym przypadku bitwy pod Termopilami i Salminą.
Pojęcia: powstanie jońskie; Miliet; Maraton; Termopile; Salamina; Plateje; triera; Delos; Ateński Związek Morski (związek delijski); pokój Kaliasza.
Postacie: Dariusz I; Datys i Artafernes; Militiades; Kserkses; Leonidas.
Inne: Persja: satrapia (satrapowie), Niniwa, Suza, Persepolis.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Bitwa pod Maratonem była bitwą morską .......
 2. Powstanie jońskie to powstanie poleis greckich w Azji Mniejszej przeciwko Persom .......
 3. W ostatniej fazie bitwy w wąwozie termopilskim pod wodzą Leonidasa walczyli jedynie Spartanie .......
 4. Związek delijski przyczynił się do hegemonii Aten zarówno na morzu jak i w całej Helladzie .......
 5. Pokój Kaliasza kończący wojny grecko-perskie był korzystny dla Greków .......

15. Wojna peloponeska.
Chronologia: 431-404 p.n.e., 405 p.n.e.
Inne: przyczyny i przebieg wojny peloponeskiej; skutki wojny peloponeskiej.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Wojna peloponeska toczyła się pomiędzy Atenami i Spartą o hegemonię w Helladzie .......
 2. Przez długi czas wojny żadna ze stron nie mogła zapewnić sobie przewagi nad przeciwnikiem i pokonać go .......
 3. W wojnie Ateny dominowały na morzu, a Sparta na lądzie .......
 4. Wojnę wygrała Sparta, zapewniając sobie przewagę poprzez pomoc Persji .......
 5. 5. Do decydującej bitwy na lądzie doszło w 405 r. p.n.e. pod Ajgospotamoj .......

16. Kultura Starożytnej Grecji.
Chronologia: 776 p.n.e.
Pojęcia: Akropol; Partenon; Erechtejon; Fidiasz; styl dorycki; styl jo ński; styl koryncki; Lykejon; gaj Akademosa; igrzyska olimpijskie; olimpiada; gimnazjon; politeizm; antropomorfizm; mity; filozofia; literatura; teatr; rzeźba; historiografia grecka.
Postacie: Tales z Miletu; Heraklit z Efezu; Pitagoraz z Samos; Anaksymander; Anaksymenes; Demokryt; Arystoteles; Platon; Ajschylos; Sofokles; Eurypides; Arystofanes; Fidiasz; Poliklet, Herodot; Tukidydes.
Inne: wierzenia greckie (Atena, Hades, Apollo, Posejdon, Demeter).

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Olimpiada to okres pomiędzy igrzyskami olimpijskimi .......
 2. Zakończenie kolumny w stylu doryckim miało formę liści akantu .......
 3. Gimnazjon był miejscem uprawiania ćwiczeń fizycznych .......
 4. Arystofanes był twórcą komedii .......
 5. Tukidydes opisał przebieg wojny peloponeskiej .......

17. Macedonia Filipa II i Aleksandra Wielkiego.
Chronologia: 338 p.n.e., 334 p.n.e., 333 p.n.e., 331 p.n.e.
Pojęcia: filipiki; Cheroneja; Granik; Issos; Gaugamela; Aleksandria; Muzeum; diadochowie; Antygonidzi; Ptolemeusze; Seleucydzi, epoka hellenistyczna.
Postacie: Filip II; Demostenes z Aten; Dariusz III; Aleksander Wielki.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Filip II był ojcem Aleksandra Wielkiego .......
 2. Po bitwie pod Cheroneją nastąpił okres hegemonii macedońskiej w Helladzie .......
 3. Wschodnią granicę imperium Aleksandra Wielkiego stanowiła rzeka Indus .......
 4. Dynastia Ptolemeuszy objęła władzę nad Azją Mniejszą po śmierć Aleksandra Wielkiego .......
 5. Epoka hellenistyczna nastąpiła po śmierci Aleksandra Wielkiego .......

18. Początki starożytnego Rzymu.
Chronologia: 753 p.n.e., 509 p.n.e., 264-146 p.n.e., 216 p.n.e., 202 p.n.e., 168 p.n.e., 146 p.n.e.
Pojęcia: Latynowie; Samnici; kolonie greckie (Tarent); pyrrusowe zwycięstwo; Kartagina; wojny punickie; kunktatorstwo, wojny macedońskie.
Postacie: Remus; Romulus; Pyrrus; Fabiusz Kunktator; Hannibal; Publiusz Kornelisz Scypion M łodszy (Afrykański); Katon Starszy.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Według tradycji, Rzym stał się republiką w 509 r. p.n.e .......
 2. Do 264 r. p.n.e. Rzym podbił cały Półwysep Apeniński .......
 3. Kolonie greckie w walce z Rzymem wspomagał władca Tarentu Pyrrus .......
 4. Katon Starszy nawoływał w swych mowach do pojednania z Kartaginą .......
 5. Po III wojnie punickiej Kartagina została zburzona .......

19. Rzym republikański-początki cesarstwa.
Chronologia: 73 p.n.e., 49 p.n.e., 48 p.n.e., 44 p.n.e., 31 p.n.e., 9 n.e.
Pojęcia: senat; zgromadzenia centurialne; zgromadzenia trybusowe; konsulowie; cenzor; pretor; edyl; kwestor; dyktator; trybun ludowy; patrycjusze; plebejusze; prowincje; namiestnik prowincji; powstanie Spartakusa; kryzys republiki; triumwiraty; wojna domowa; Rubikon; Farsalos; idy marcowe; pryncypat; pax romana, Las Teutoburski.
Postacie: Gajusz, Juliusz Cezar; Gnejusz Pompejusz; Brutus; Oktawian August; Marek Antoniusz; Kleopatra VII, Warrus, Arminiusz.
Inne: przyczyny kryzysu republiki.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Edyl zajmował się m.in. organizacją igrzysk w Rzymie .......
 2. Urząd dyktatora był pełniony przez 6 miesięcy .......
 3. Juliusz Cezar sławę zyskał jako zdobywca Hiszpanii .......
 4. Pod Farsalos starły się wojska Juliusza Cezara z wojskami Brutusa.......
 5. Oktawian August po przejęciu władzy zachował pozory ustroju republikańskiego, wprowadzając faktycznie Rzym na drogę cesarstwa .......

20. Rzym cesarski.
Chronologia: 106, 122, 212, 330, 395.
Pojęcia: legion; dominat; tetrarchia; limes; wał Hadriana, Dacja, Edykt Karakalli, Konstantynopol.
Postacie: Oktawian August; Trajan, Hadrian, Karakalla, Konstantyn Wielki; Teodozjusz Wielki, Dioklecjan.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Zachodnia granica cesarstwa rzymskiego w Europie opierała się na Renie i Dunaju .......
 2. Za twórcę dominatu uważany jest cesarz Dioklecjan. Jego reformy ustrojowe zastąpiły pryncypat .......
 3. W 330 roku Konstantyn Wielki ogłosił Konstantynopol drugą stolicą cesarstwa.......
 4. Konstantyn Wielki podzielił w 395 r. cesarstwo na dwie części: wschodnią i zachodnią w celu lepszego zarządzania państwem .......
 5. Limes był rodzajem umocnień obronnych chroniących cesarstwo przed najazdami barbarzyńców ......

21. Kultura starożytnego Rzymu.
Pojęcia: Forum Romanum; Koloseum; Panteon; akwedukt; termy; amfiteatr; łuk triumfalny; gladiatorzy; romanizacja; historiografia rzymska; prawo XII tablic.
Postacie: Gajusz Juliusz Cezar; Tytus Liwiusz; Tacyt; Wergiliusz; Horacy; Owidiusz; Cycero.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Panteon był świątynią ku czci wszystkich bogów rzymskich .......
 2. Juliusz Cezar był autorem prac O ”wojnie scytyjskiej” i „O wojnie domowej” .......
 3. Łaźnie – termy – był również miejscem spotkań towarzyskich Rzymian .......
 4. Horacy był autorem „Eneidy” .......
 5. Oratorstwo to sztuka pięknej wymowy .......

22. Chrześcijaństwo.
Chronologia: 313, 392.
Pojęcia: Jezus Chrystus; Palestyna, Poncjusz Piłat; Stary Testament; Nowy Testament; gminy chrześcijańskie, prześladowania chrześcijan; Edykt Mediolański; zakaz kultów pogańskich w cesarstwie.
Postacie: Konstantyn Wielki; św. Paweł z Tarsu; Neron; Galba; Teodozjusz Wielki.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Poncjusz Piłat był rzymskim namiestnikiem Syrii .......
 2. Paweł z Tarsu przeforsował decyzję o przyjmowani do gmin chrześcijańskich wiernych spoza społeczności żydowskiej .......
 3. Edykt Mediolański zalegalizował chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim .......
 4. Do prześladowań chrześcijan dochodziło m.in. za panowania cesarzy Nerona, Galby i Dioklecjana ......
 5. Zakaz sprawowania kultów pogańskich wydał Teodozjusz Wielki w 392 r ........

23. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
Chronologia: 378, 410; 451, 455; 476.
Pojęcia: uzurpatorzy; psucie monety; Hunowie; Wizygoci; Wandalowie; detronizacja.
Postacie: Walens, Fritigern, Alaryk, Aecjusz, Teodoryk, Attyla, Genzeryk, Romulus Augustulus; Odoaker.
Inne: przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

  Zadania prawda - fałsz:

 1. Najsłynniejszym wodzem Hunów, którzy wywołali wielką wędrówkę ludów i przyczynili się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, był Attyla .......
 2. Rzym w 410 r. złupili Hunowie .......
 3. Rzym w 455 r. złupili Wizygoci .......
 4. Ostatnim cesarzem rzymskim na zachodzie był Romulus Augustulus .......
 5. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego nie oznaczał upadku cesarstwa na wschodzie .......