Strona Główna   Krótki Poradnik   Daty   Jagiellonowie

Polska Piastów   Starożytność   Zadania I   Zadania I   Kontakt
 1. Podaj imię i nazwisko ostatniego naczelnika powstania kościuszkowskiego, następcy Tadeusza Kościuszki.
 2. Podaj rok oraz miasto w którym koronował się Władysław Łokietek.
 3. W którym roku zawarto pokój religijny w Augsburgu?
 4. W którym roku zakończyła się ostatnia wojna Polski z zakonem krzyżackim?
 5. Podaj miejsce bitwy z 1415 r., w której wojska angielskie pokonały wojska francuskie.
 6. Podaj imiona i nazwiska dwóch najważniejszych generałów dowodzących armią północy w wojnie secesyjnej.
 7. Podaj datę roczną obrad i miasto obrad ostatniego sejmu przed trzecim rozbiorem Polski.
 8. Którym z kolei koronowanym władcą Polski był Przemysł II?
 9. Wymień sąsiadów Polski w 1925 r.
 10. Podaj nazwę doktryny segregacji rasowej w RPA, uznanej za zbrodnię przeciw ludzkości.
 11. Podaj nazwę miasta w którym w 1922 r. ZSRR i Niemcy podpisały układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i współpracy.
 12. Podaj nazwę oraz miejsce wydania dokumentu, którego postanowienia miały przyciągnąć chłopów do powstania kościuszkowskiego.
 13. Wymień państwa będące pod władaniem dynastii Jagiellonów w 1472 roku.
 14. Wyjaśnij pojęcie doktryny Monoroego.
 15. Z jakiego państwa pochodziła dynastia Wazów?
 16. Rozwiń skrót NRD.
 17. Podaj nazwę ustroju państwa, w którym władza monarsza ograniczona jest przez parlament.
 18. Podaj rok „praskiej wiosny”.
 19. Podaj grecką nazwę zgromadzenia ludowego w Sparcie.
 20. Jak nazywała się konfederacja zawiązana w 1768 r. w Polsce?
 21. Rozwiń skrót RWPG i podaj rok powstania tej organizacji.
 22. Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) uchwalenia deklaracji niepodległości USA.
 23. Przetłumacz na język polski terminy: pierestrojka, głasnost`, uskorienie.
 24. Podaj imię i nazwisko twórcy planu pomocy gospodarczej dla Europy po II wojnie światowej.
 25. Wyjaśnij na czym polegała „taktyka salami”, stosowana przez komunistów po II wojnie światowej.
 26. Wyjaśnij pojęcie depeszy emskiej.
 27. Podaj imiona i nazwiska trzech współautorów encyklopedii francuskiej.
 28. Wymień poprzednika i następcę Władysława Hermana. Określ stosunek rodzinny tych trzech władców Polski.
 29. Wymień nazwy trzech plemion z obszaru Mezopotamii z II i I tysiąclecia p.n.e.
 30. Wyjaśnij pojęcie abolicjonizmu.
 31. Jak nazywa się fragment świątyni, zwykle półkolisty, zamykający nawę lub prezbiterium?
 32. Kto i kiedy sprowadził do polski zakon krzyżacki? Podaj pełną nazwę tego zgromadzenia.
 33. Przetłumacz na język polski termin intifada.
 34. W którym roku rozwiązano ZSRR?
 35. Wymień trzech najważniejszych tragików starożytnej Grecji.
 36. Wymień najważniejszego twórcę komedii w starożytnej Grecji.
 37. Wymień najważniejszego twórcę bajek w starożytnej Grecji. Podaj imię greckiego historyka z okresu starożytności, opisującego przebieg wojny peloponeskiej.
 38. Podaj imię ateńskiego polityka, który zwalczał w swoich mowach Filipa II Macedońskiego.
 39. Podaj imię ostatniej królowej starożytnego Egiptu, żony Marka Antoniusza.
 40. Jak nazywał się najwybitniejszy rzymski orator, który zwalczał Marka Antoniusza?
 41. Jak nazywał się rzymski poeta, autor Eneidy?
 42. Jak nazywał się rzymski poeta, mieszkający w Sabinum, autor Pieśni?
 43. Jak nazywał się rzymski poeta, autor opowiadań Metamorfozy, zmarły na wygnaniu nad Morzem Czarnym?
 44. Podaj imię germańskiego wodza, który zdetronizował ostatniego cesarza zachodniorzymskiego.
 45. Jak nazywał się ostatni cesarz zachodniorzymski, zdetronizowany w 476 r.?
 46. Podaj imię wodza Amorytów, twórcę zbioru praw nazwanego od jego imienia.
 47. Jak nazywał się zmarły w 429 r. p.n.e. ateński polityk, strateg, który przyczynił się do rozwoju demokracji w Atenach?
 48. Jak nazywał się syn Filipa II Macedońskiego, wychowanek Arystotelesa?
 49. Podaj strony walczące w bitwie pod Kadesz.
 50. Podaj imię greckiego rzeźbiarza okresu klasycznego, twórcę m.in. Ateny Partenos.
 51. Podaj imię greckiego historyka, nazwanego „ojcem historii”, który opisał m.in. wojny grecko-perskie.
 52. Podaj imię króla Epiru, który pomagał Grekom w walce z Rzymianami w III wieku p.n.e., odnosząc zwycięstwa okupione wielkimi stratami.
 53. Podaj nazwę pierwszej prowincji rzymskiej.
 54. W którym tysiącleciu powstały pierwsze miasta Sumerów?
 55. Podaj przybliżoną datę zjednoczenia Egiptu Górnego i Dolnego.
 56. W którym tysiącleciu powstało państwo chińskie?
 57. W którym wieku Hammurabi założył państwo babilońskie?
 58. Wymień 4 najważniejszych władców z obszaru starożytnej Mezopotamii.
 59. Wymień 3 najważniejsze organizmy państwowe z obszaru starożytnej Mezopotamii.
 60. Wymień dwa najważniejsze miasta Asyrii.
 61. W którym roku rozpoczęła się tzw. niewola babilońska Izraelitów?
 62. Podaj czas trwania Wielkiej Kolonizacji.
 63. Podaj tradycyjną datę założenia Rzymu.
 64. Podaj datę wygnania oraz  imię ostatniego króla Rzymu.
 65. Podaj imię greckiego rzeźbiarza, który zwracał szczególną uwagę na zachowanie proporcji ludzkiego ciała.
 66. Podaj datę oraz strony walczące w bitwie pod Kannami.
 67. Podaj datę oraz strony walczące w bitwie pod Zamą.
 68. Podaj nazwę szyku bojowego piechoty greckiej.
 69. Podaj imię trackiego niewolnika, który wywołał powstanie niewolników w Rzymie w I wieku p.n.e.
 70. Podaj inną nazwę młodszej epoki kamienia.
 71. Podaj inną nazwę starszej epoki kamienia.
 72. Podaj inną nazwę środkowej epoki kamienia.
 73. Jak nazywał się cesarz, który wydał edykt tolerancyjny w Mediolanie?
 74. Podaj datę i miejsce rozegrania bitwy, po której Filip II Macedoński podporządkował sobie Grecję.
 75. Podaj nazwę ludności zależnej w Sparcie.
 76. Jak nazywali się dzierżawcy gruntu w starożytnym Rzymie, z czasem przypisani do ziemi?
 77. Jak nazywał się cesarz, który wprowadził system tetrarchii w cesarstwie rzymskim?
 78. Jak nazywały się grobowce egipskie, poprzedzające piramidy?
 79. Podaj nazwy dwóch europejskich jaskiń, w których odkryto najstarsze malowidła.
 80. Jaką nazwę noszą tereny, na których dokonała się rewolucja neolityczna?
 81. Wyjaśnij pojęcie irygacji.
 82. Wyjaśnij pojęcie finlandyzacji.
 83. Do poniższych bitew podaj daty roczne, strony walczące, zwycięzcę oraz władcę panującego w Polsce:
  • Cedynia
  • Niemcza
  • Głogów
  • Legnica
  • Płowce
  • Worskla
  • Grunwald
  • Chojnice
  • Świecino
  • Orsza
  • Lubiszewo
  • Połock
  • Wielkie Łuki
  • Psków
  • Byczyna
  • Kircholm
  • Guzów
  • Oliwa
  • Trzciana
  • Kłuszyn
  • Cecora
  • Chocim I
  • Żółte Wody
  • Korsuń
  • Piławce
  • Zbaraż
  • Beresteczko
  • Batoh
  • Cudnów
  • Połonka
  • Mątwy
  • Chocim II
  • Wiedeń
  • Kliszów
  • Zieleńce
  • Dubienka
  • Racławice
  • Szczekociny
  • Maciejowice
 84. Wyjaśnij pojęcie doktryny Breżniewa.
 85. Podaj założenia planu „Burza”. Wyjaśnij, dlaczego początkowo nie objął on Warszawy.
 86. Wymień osobne elementy dla Polski i Litwy po Unii Lubelskiej.
 87. Rozwiń i wyjaśnij skróty dotyczące historii Polski, posługując się datami rocznymi oraz postaciami:
  • AK
  • BBWR
  • ChD
  • GISZ
  • KEN
  • KOP
  • KOR
  • KPP
  • KPRP
  • KRN
  • MBP
  • NPR
  • NSZ
  • ONR
  • ORMO
  • OWP
  • OZN
  • PKWN
  • PPR
  • PPS
  • PPSD
  • PRON
  • PSL
  • PZPR
  • RJN
  • ROP
  • ROPCiO
  • SB
  • SD
  • SDKP
  • SDKPiL
  • SL
  • SN
  • SP
  • SZP
  • TRJN
  • UB
  • WiN
  • WRON
  • ZBOWiD
  • ZOMO
  • ZPP
  • ZSL
  • ZWC
  • ZWZ
  • ŻOB
 88. Dlaczego Henryk Walezy uciekł z Polski w 1574 roku?
 89. Podaj i opisz 4 cechy monarchii absolutnej.
 90. Podaj imię i nazwisko pierwszego prezesa Zrzeszenia WiN.
 91. Wymień i scharakteryzuj 4 reformy osiągnięte na sejmach egzekucyjnych.
 92. Wymień wspólne elementy dla Polski i Litwy po Unii Lubelskiej.
 93. Jakie plany wobec Kozaków miał Władysław IV Waza?
 94. Podaj imię i nazwisko oraz pseudonim szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK.
 95. W jakim mieście obradował sobór który zapoczątkował kontrreformację?
 96. W którym roku miała miejsce bitwa pod Mohaczem?
 97. Podaj rok powstania, imię i nazwisko oraz pseudonim pierwszego Komendanta Głównego AK.
 98. Podaj imię i nazwisko twórcy oraz założenia koncepcji inkorporacyjnej dotyczącej granic Polski.
 99. Podaj imię i nazwisko następcy gen. Władysława Sikorskiego na stanowisku Naczelnego Wodza.
 100. Jak nazywał się zakon w Inflantach, z którym Polska zawarła porozumienie w 1561 roku?
 101. Jak nazywały się wielkie gospodarstwo rolne zakładane przez szlachtę w Polsce?
 102. Podaj imię i nazwisko oraz pseudonim faktycznego dowódcy Powstania Warszawskiego.
 103. Wymień nazwy dwóch izb Sejmu w Polsce.
 104. Jak nazywała się i kiedy zawarto unię, której skutkiem było powstanie w Polsce Kościoła grekokatolickiego?
 105. Podaj 3 przyczyny przewrotu majowego.
 106. Jak nazywała się nowa szlachta (średnia szlachta) w Anglii w XVII wieku?
 107. Podaj imię i nazwisko oraz pseudonim ostatniego Komendanta Głównego AK.
 108. Z jakiego kraju pochodziła dynastia Wazów? Wymień władców tej dynastii zasiadających na tronie polskim.
 109. Podaj 3 kompetencje prezydenta w świetle konstytucji marcowej.
 110. Podaj imię i nazwisko pierwszego Delegata Rządu RP na Kraj.
 111. Podaj stolicę i wszystkie dystrykty Generalnego Gubernatorstwa.
 112. W którym roku uchwalono Konstytucję USA?
 113. Wyjaśnij pojęcie numerus clausus.
 114. Z jakim państwem Księstwo Warszawskie stoczyło zwycięską wojnę w 1809 r. ?
 115. Z jakim państwem unią personalną powiązane było Królestwo Polskiego w latach 1815-1831?
 116. Podaj datę roczną oraz postanowienia układu w Locarno. Jakie znaczenie układ ten miał dla międzynarodowego położenia Polski?
 117. Dlaczego zwolenników reformacji nazwano protestantami?
 118. Podaj nazwę miejscowości w której w 1411 roku zawarto pokój polsko-krzyżacki oraz wymień jego postanowienia.
 119. W granicach którego państwa znajdowały się Grody Czerwieńskie w 1000 roku?
 120. Jak nazywała się zasada przyjęta podczas pokoju religijnego w Augsburgu?
 121. Podaj 3 powody, dla których przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego zdecydowali się na rozmowy z Rosjanami w 1945 r., po nawiązaniu których zostali aresztowani.
 122. Podaj nazwę państwa z którym Polska zawarła unię w 1370 roku. Do którego roku trwała ta unia i jakiego władcę obejmowała?
 123. Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) oraz postanowienia układu Sikorski-Majski. 
 124. Podaj funkcję pełnione przez sygnatariuszy tego dokumentu.
 125. Podaj datę powstania oraz imię i nazwisko pierwszego komendanta SZP.
 126. Podaj imię i nazwisko twórcy Zakonu Towarzystwa Jezusowego.
 127. Jak nazywała się rzeka. oddzielająca w Europie w czasach nowożytnych dwa systemy społeczno-gospodarcze?
 128. Podaj imię i nazwisko twórcy oraz założenia koncepcji federacyjnej dotyczącej granic Polski.
 129. Podaj imię i nazwisko następcy gen. Władysława Sikorskiego na stanowisku  premiera Rządu RP.
 130. Podaj postanowienia w sprawie polskiej zawarte w układzie niemiecko-sowieckim z 28 IX 1939 r.
 131. Podaj imiona i nazwiska dwóch francuskich kolaborantów odgrywających główną rolę w tzw. rządzie Vichy.
 132. Wymień państwa, które w 1397 roku zawarły Unię Kalmarską.
 133. Jak nazywał się mąż Anny Jagiellonki?
 134. Wymień dwa państwa skandynawskie, które włączyły się do wojny 30-letniej.
 135. Scharakteryzuj zasadę legitymizmu zastosowaną na Kongresie Wiedeńskim.
 136. Jak nazywali się przedstawiciele mieszczan, mający zasiadać w polskim Sejmie  według Konstytucji 3 maja?
 137. Podaj nazwę miejscowości w której po raz ostatni na terenie Polski w 1939 r.  stacjonował polski rząd wraz z Prezydentem i Naczelnym Wodzem.
 138. Jak nazywał się główny przywódca protestantów w Anglii, który stanął na czele rewolucji i zwyciężył w bitwie pod Naseby w 1645 roku?
 139. Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) uchwalenia pierwszej tzw. „wielkiej” konstytucji II RP.
 140. Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) rozwiązania Armii Krajowej.
 141. Podaj kryptonim planu ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r.
 142. Jedna z bitew epoki napoleońskiej nosi nazwę „bitwy narodów”. Podaj datę i miejscowość wokół której ją rozegrano oraz wyjaśnij tę nazwę.
 143. Podaj nazwę bloku partii opozycyjnych, utworzonego po przewrocie majowym.
 144. W którym roku Prusy Książęce przestały być lennem Polski?
 145. Podaj imię i nazwisko francuskiego dyplomaty, który kierował pracami komisji   na konferencji pokojowej w Paryżu, zajmującej się sprawami polskimi.
 146. Podaj nazwę wyspy, na którą zesłano Napoleona Bonaparte w 1814 roku.
 147. Dlaczego Armia Czerwona nie pomogła Powstaniu Warszawskiemu w 1944 roku?
 148. Podaj określenie rządów i obozu rządzącego w Polsce po 1926 r.
 149. Jak nazywał się pokój, który ostatecznie zakończył wojny polsko-rosyjskie   w XVII w, podpisany w Moskwie?
 150. Podaj nazwy trzech organizmów państwowych, które utworzono z ziem Księstwa Warszawskiego.
 151. Wymień stany sejmujące, tworzące polski parlament do 1791 roku.
 152. W którym roku i gdzie Jagiellonowie zawarli porozumienie z Habsburgami?
 153. Jak nazywa się zgromadzenie i manifestacja miast królewskich w Polsce w  1791 roku, domagających się respektowania swoich praw.
 154. Podaj nazwę miejsca rozstrzygającej bitwy pancernej w Afryce, gdzie w 1942 r.   pokonane zostały wojska niemieckie.
 155. Podaj nazwę waluty w Polsce obowiązującej do tzw. reformy Grabskiego.
 156. Jaka instytucja ogłosiła Deklarację Niepodległości USA?
 157. Wymień ziemie polskie wcielone do III Rzeszy.
 158. W którym roku miała miejsce ostatnia wolna elekcja w Polsce?
 159. Podaj imię i nazwisko pierwszego prezes BBWR, odsuniętego od władzy po śmierci J. Piłsudskiego.
 160. Dlaczego po upadku Napoleona we Francji nowym królem został Ludwik XVIII,  a nie Ludwik XVII?
 161. Podaj imię i nazwisko polskiego dowódcy, który zdobył Bydgoszcz w 1794 roku.
 162. Podaj konspiracyjne kryptonimy czterech partii politycznych Polski Podziemnej.
 163. Jaką nazwę nosili kalwini we Francji?
 164. Jaką nazwę nosi zasada mówiąca, że akt wykonawczy w celu wejścia w życie,   wymaga drugiego podpisu upoważnionej osoby, biorącej na siebie odpowiedzialność za jego wprowadzenie.
 165. Jaka dynastia przejęła Czechy po Jagiellonach?
 166. Podaj imię i nazwisko francuskiego ministra, twórcy zasady merkantylizmu.
 167. Podaj imię i nazwisko komendanta cywilnej obrony Warszawy w 1939 roku, który był jednocześnie prezydentem tego miasta.
 168. Jak nazywał się kryptonim planu ataku na Francję w 1940 r.?
 169. Wymień nazwy 5 plemion barbarzyńskich, których najazdy przyczyniły się do  upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
 170. Scharakteryzuj zasadę restauracji zastosowaną na Kongresie Wiedeńskim.
 171. Podaj nazwę miasta, pod którym została okrążona armia niemiecka pod dowództwem feldmarszałka F. von Paulusa i zlikwidowana na początku lutego 1943 r.
 172. Jak nazywał się władca wybrany na Węgrzech po bitwie pod Mohaczem, który był wrogiem Habsburgów?
 173. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w walkach o Tobruk oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 174. Jak nazywa się kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce, wprowadzony   przez Ustawę Rządową z 1791 roku?
 175. Jak nazywał się urzędnik, który zarządzał dworek królewskim i zdobył sobi  dominującą pozycję wśród Franków w VIII wieku?
 176. Jak nazywa się miejscowość na północy Polski, gdzie w 1939 r. znajdowały się  umocnienia obronne. Ich dowódca, kpt. Władysław Raginis, popełnił samobójstwo, żeby nie dostać się do niewoli niemieckiej.
 177. Dlaczego USA podjęły decyzję o zrzuceniu bomb atomowych na Japonię?
 178. Jedna z bitew epoki napoleońskiej nosi nazwę „bitwy trzech cesarzy”. Podaj datę  i miejscowość wokół której ją rozegrano oraz wyjaśnij tę nazwę.
 179. Jak nazywał się ruch we Francji, głównie bogatej szlachty, występujący w XVII wieku przeciwko absolutyzmowi?
 180. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w operacji Market-Garden oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 181. Wymień 3 wnuków Karola Wielkiego.
 182. Podaj postanowienia w sprawie polskiej zawarte w układzie niemiecko sowieckim z 23 VIII 1939 r
 183. Jak nazywał się alfabet wprowadzony w Rosji przez Piotra I?
 184. Jak nazywał się pierwszy premier NRD?
 185. Podaj imię i nazwisko dowódcy lądowej obrony wybrzeża polskiego  w 1939 roku.
 186. Podaj datę wprowadzenia we Francji i 3 zasady Kodeksu Napoleona.
 187. Wymień i uzasadnij 4 czynniki. które utrudniały obronę Polski w 1939 roku przed  hitlerowskim najazdem.
 188. Jak nazywali się bracia, którzy ufundowali pierwszą w Polsce  bibliotekę publiczną?
 189. W którym roku ogłoszono Indeks Ksiąg Zakazanych?
 190. Podaj imię i nazwisko polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku,  dyktatora trzeciego powstania śląskiego.
 191. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w walkach o  Narwik w Norwegii oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 192. Jak nazywał się władca, który sprowadził Cyryla i Metodego na Morawy?
 193. Jak nazywa się miejscowość, wokół której stoczono ostatnią bitwę w wojnie  obronnej Polski w 1939 r.?
 194. Jak nazywał się władca Księstwa Warszawskiego?
 195. Podaj nazwę wyspy, na którą zesłano Napoleona Bonaparte po przegranej bitwie  pod Waterloo.
 196. Podaj imię i nazwisko ministra spraw zagranicznych Polski w latach 1926-1932.
 197. Jak nazywała się republika, która współtworzyła Legiony Polskie w 1797 roku?
 198. Podaj nazwę miasta na północy ZSRR, obleganego podczas II wojny światowej przez Niemców przez 900 dni.
 199. Jak nazywa się najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce, ustanowione przez S. A. Poniatowskiego w okresie wojny z Rosją w 1792 roku?
 200. Dlaczego bitwa pod Połtawą z 1709 r. miała przełomowe znaczenie dla wojny północnej?
 201. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w bitwie pod Lenino oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 202. Jak nazywał się pierwszy kanclerz RFN?
 203. Jak nazywał się pierwszy biograf Karola Wielkiego?
 204. Podaj nazwę terytorium, które Rumunia straciła na rzecz ZSRR w 1940 roku.
 205. Jakie były żądanie Niemiec względem Polski zgłoszone w 1938 roku?
 206. Jak nazywa się uroczyste nadanie lenna wasalowi przez seniora?
 207. Wymień 4 reformy Sejmu Wielkiego, przyjęte do uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 208. Podaj imię i nazwisko norweskiego kolaboranta stojącego na czele   profaszystowskiego rządu w okresie II wojny światowej.
 209. Jak nazywał się król Anglii, ścięty w XVII wieku?
 210. Podaj imię i nazwisko ukraińskiego polityka, który podpisał traktat sojuszniczy  polsko-ukraiński w 1920 r.
 211. Jakie dwa kraje uzyskały oficjalnie niepodległość w wyniku wojny 30-letniej?
 212. Wymień nazwy państw, biorących udział w rozbiorze Czechosłowacji w latach 1938-1939.
 213. Podaj postanowienia w sprawie polskiej, jakie zapadły na konferencji w Jałcie w 1945 roku.
 214. Jak nazywał się marszałek litewski Sejmu Wielkiego?
 215. Podaj imię i nazwisko biskupa, który sprowadził jezuitów do Polski.
 216. Jakie były ustalenia brytyjsko-francuskiej konferencji w Abbevile w 1939 roku?
 217. Jak nazywał się organ władzy rządowej we Francji, który objął władzę po obaleniu jakobinów?
 218. Podaj nazwę miasta, w którym zebrał się pierwszy Sejm I Rzeczypospolitej.
 219. Podaj imię i nazwisko kapelana Stanisława Augusta Poniatowskiego, jednego z twórców Konstytucji 3 maja.
 220. Podaj imię i nazwisko dowódcy dywizji, która zajęła Wilno i tzw.    Litwę Środkową w 1920 roku.
 221. Jak nazywa się baza morska i atol, zaatakowane 7 XII 1941 r. przez Japończyków?
 222. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w walkach o  Monte Casino oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 223. W jakich latach toczona była ostatnia wojna Polski z zakonem krzyżackim?
 224. Podaj nazwę wyborów do parlamentu w Polsce, przeprowadzonych po  aresztowaniu czołowych przywódców opozycji w 1930 roku.
 225. Podaj postanowienia w sprawie polskiej, jakie zapadły na konferencji w Poczdamie w 1945 roku.
 226. Podaj imię i nazwisko przywódca powstania w Wilnie w 1794 roku.
 227. Dlaczego Japonii zależało szczególnie na opanowaniu Indii Holenderskich z wyspami Jawa i Sumatra podczas II wojny światowej?
 228. Podaj imię i nazwisko marszałka koronnego Sejmu Wielkiego.
 229. Podaj nazwę miasta, w którym postanowiono o utworzeniu konfederacji w 1792 roku przeciwko Konstytucji 3 maja.
 230. Podaj nazwę miasta, w którym ogłoszono zawiązanie konfederację w 1792 roku przeciwko Konstytucji 3 maja.
 231. Dlaczego Hitler wstrzymał atak na Polskę w dniu 26 sierpnia 1939 roku?
 232. Podaj datę roczną wybuchu I powstania śląskiego.
 233. Podaj nazwę miejscowości, w której Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał skierowany do chłopów, zachęcający ich do udziału w powstaniu.
 234. Podaj nazwę atolu na środkowym Pacyfiku wokół którego stoczono bitwę w 1942 r. wyłącznie za pomocą lotnictwa. Japonia straciła wtedy 4 lotniskowce a USA tylko 1.
 235. Podaj 3 kompetencje prezydenta w świetle konstytucji kwietniowej.
 236. Podaj imię i nazwisko ministra spraw zagranicznych Polski w latach 1932-1939.
 237. Podaj pełną nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w walkach pod Falaise oraz imię i nazwisko jej dowódcy.
 238. Podaj dzień, miesiąc i rok powołania Komisji Edukacji Narodowej.
 239. Podaj nazwę miasta, w którym abdykował Stanisław August Poniatowski.
 240. Podaj imię i nazwisko dowódcy oddziałów białoruskich walczących po stronie polskiej z bolszewikami w latach 1919-1921.
 241. Podaj ogólną nazwę parlamentu w USA.
 242. Podaj imię i nazwisko głównego twórcy Deklaracji Niepodległości USA.
 243. Wymień 4 prawa kardynalne obowiązujące w Polsce w XVIII wieku.
 244. Dlaczego Niemcy wycofały część swoich dywizji pancernych z bitwy na Łuku Kurskim w 1943 roku?
 245. Podaj pogardliwą nazwę rządów dwóch bloków partyjnych w parlamencie  polskim (prawicowego i centrowego) w latach 1923-1926.
 246. Jak nazywał się król Francji ścięty w 1793 roku.
 247. Podaj imię i nazwisko oraz zawód przywódcy powstania w Warszawie w 1794 roku.
 248. Wymień państwa, z którymi Polska graniczyła na południu w 1938 roku.
 249. Jak nazywała się niemiecka operacja przerwania frontu pod Kurskiem w 1943 roku?
 250. Podaj imię i nazwisko zdobywca Kijowa w 1920 roku, późniejszego marszałka  Polski.
 251. W którym roku zakończyła się wyprawa Ferdynanda Magellana?
 252. Z jakich stref składała się Bizonia?
 253. Podaj imię i nazwisko prezesa Senatu w Królestwie Polskim, który po wybuchu powstania listopadowego uciekł do Petersburga.
 254. Jak nazywał się cesarz Japonii podczas II wojny światowej?
 255. Podaj nazwę niemieckiego planu błyskawicznego ataku na Francję podczas I wojny światowej.
 256. W którym roku i przez kogo wydany został edykt nantejski?
 257. Rozwiń skrót RFN.
 258. Podaj dwa zagrożenia, jakie wynikały dla Polski z Hołdu pruskiego.
 259. Podaj nazwę związku powołanego w 1815 roku na ziemiach niemieckich.
 260. Podaj imię i nazwisko pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej.
 261. Podaj nazwy dwóch planów dotyczących spłaty reparacji wojennych przez Niemcy w okresie międzywojennym. Nazwy te pochodzą od nazwisk ich twórców.
 262. W którym roku Izrael ogłosił niepodległość?
 263. Podaj imiona i nazwiska trzech najważniejszych dowódców „białych” w Rosji.
 264. W którym roku zakończono obrady soboru trydenckiego?
 265. W NRD działała tylko jedna partia. Podaj jej pełną nazwę.
 266. W jakich latach istniało Cesarstwo Łacińskie, utworzone w wyniku IV krucjaty?
 267. Podaj imię i nazwisko przywódcy komunistów jugosłowiańskich, który zmarł w 1980 roku.
 268. Podaj 3 skutki zawarcia Unii Lubelskiej.
 269. Jak nazywają się dwie najważniejsze krainy Litwy?
 270. Jak nazywało się powstanie chłopskie we Francji w okresie wojny stuletniej?
 271. Podaj współczesną datę przewrotu 9 thermidora.
 272. Podaj nazwę związku założonego w IV wieku p.n.e., w którym hegemonię sprawowała Macedonia.
 273. Jaką potoczną nazwę nosiły oddziały wojskowe stworzone przez Oliviera Cromwella, które zapewniły mu wiele zwycięstw?
 274. Podaj nazwę ugrupowania z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, na którego czele stał Jaques Pierre Brissot.
 275. Podaj nazwę greckiego związku powołanego w V wieku p.n.e. do obrony przed Persami.
 276. Rozwiń skrót KPZR.
 277. Wyjaśnij pojęcie dualizmu w rozwoju gospodarczym Europy w okresie nowożytnym.
 278. Podaj imiona i nazwiska przywódców USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, biorących udział w konferencji w Teheranie w 1944 roku.
 279. Podaj nazwę państwa, którego władcą był drugi król Polski wybrany podczas wolnej elekcji.
 280. Podaj inną nazwę Związku Delijskiego.
 281. Podaj nazwę terminu, jaki użył Winston Churchill na określenie podziału Europy na dwie części po II wojnie światowej.
 282. Podaj imię i nazwisko przywódcy przeciwników komunistów w Chinach, który po przegraniu walki o władzę uciekł na Tajwan.
 283. Jak nazywał się związek gospodarczy założony z inicjatywy Prus w 1834 roku?
 284. W którym roku pierwsza krucjata rycerska zdobyła Jerozolimę?
 285. Jaką nazwę nosi największa bitwa morska I wojny światowej?
 286. Podaj imię i nazwisko następcy Józefa Stalina na stanowisku I sekretarza KPZR.
 287. Podaj miejsce rozegrania największej bitwy pancernej II wojny światowej.
 288. Podaj nazwy polskich okrętów podwodnych biorących w 1939 roku udział w ramach operacji pod kryptonimem „Worek”.
 289. W którym roku Korea została podzielona na północną i południową?
 290. Podaj nazwę związku, który istniał na ziemiach niemieckich w latach 1867-1871.
 291. Wyjaśnij pojęcie détente.
 292. Podaj imiona i nazwiska przywódców USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, biorących udział w pierwszej fazie konferencji w Poczdamie w 1945 roku.
 293. W którym roku miała miejsce tzw. noc św. Bartłomieja?
 294. Podaj datę inwazji w Zatoce Świń, mającej obalić władzę Fidela Castro.
 295. Jak nazywał się głównodowodzący floty japońskiej podczas II wojny światowej?
 296. Na czym polegała doktryna Trumana. Podaj jej inną nazwę.
 297. Podaj współczesną datę zamachu 18 brumaire`a.
 298. Podaj imię i nazwisko jedynego prezydenta ZSRR.
 299. Podaj dzień, miesiąc i rok zjednoczenia RFN i NRD.
 300. Podaj nazwę związku założonego w 1806 roku pod protektoratem Napoleona Bonaparte.
 301. Wymień 4 poglądy religijne Marcina Lutra.
 302. W którym roku i w jakim celu wydano tzw. statuty Karnkowskiego?
 303. W którym roku miał miejsce XX zjazd KPZR?
 304. Z jakiej dynastii pochodził pierwszy król Polski wybrany podczas wolnej elekcji?
 305. Dlaczego komuniści w Polsce władzę po 1944 roku budowali na podstawie konstytucji marcowej, a nie kwietniowej?
 306. Podaj imię i nazwisko ostatniego mistrza Zakonu Kawalerów Mieczowych.
 307. Podaj imiona i nazwiska przywódców USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, biorących udział w drugiej fazie konferencji w Poczdamie w 1945 roku.
 308. Podaj i przetłumacz nazwę placu w Pekinie, na którym komuniści dokonali masakry demonstrantów w 1989 roku.
 309. W którym roku Turcy Osmańscy zdobyli Konstantynopol?
 310. Podaj datę zawarcia, postanowienia i uczestników tzw. Ugody Sandomierskiej.
 311. W którym roku i przez kogo odwołany został edykt nantejski?
 312. Który król Polski powołał Komisję Morską?
 313. Podaj nazwę związku założonego w 1531 roku na ziemiach niemieckich, który bronił praw protestantów.
 314. Jaki był powód stworzenia przez Pabla Picassa obrazu pt. Guernica?
 315. W którym roku i od kogo USA zakupiło Florydę?
 316. Podaj 3 przyczyny zawarcia Unii Lubelskiej.
 317. Jaką nazwę nosiło radio nadające w Warszawie w okresie Powstania Warszawskiego?
 318. Podaj miejsce rozegrania największej bitwy morskiej II wojny światowej.
 319. W którym roku Michaił Gorbaczow został I sekretarzem KPZR?
 320. Podaj imię i nazwisko następcy Stanisława Mikołajczyka na stanowisku premiera Rządu RP w Londynie.
 321. Wymień 2 miasta Rzeczypospolitej, które były ośrodkami Braci Czeskich.
 322. Podaj nazwy trzech polskich okrętów ewakuowanych do Wielkiej Brytanii w 1939 roku w ramach operacji pod kryptonimem „Pekin” oraz nazwę okrętu nie objętego ewakuacją.
 323. W jakich latach trwało w Niemczech tzw. Wielkie Bezkrólewie?
 324. Podaj imię i nazwisko szwajcarskiego reformatora religijnego, który zginął w bitwie pod Kappel w 1531 r.
 325. Jak nazywały się amerykańskie rakiety ziemia-powietrze wysyłanej przez USA do walki z wojskami ZSRR w Afganistanie.
 326. Podaj strony (władców) i postanowienia układu krakowskiego z 1525 roku.
 327. Podaj imię i nazwisko marszałka Izby Poselskiej w okresie powstania listopadowego.
 328. W której z bitew I wojny światowej użyto po raz I czołgów?
 329. Wymień 4 poglądy religijne Jana Kalwina.
 330. Jak nazywał się dokument wydany przez Karola IV w 1356 roku, regulujący m.in. sposób wyboru cesarza niemieckiego?
 331. W jakich latach toczona była wojna siedmioletnia?
 332. Podaj kaliber działa w czołgu T-34 pierwszej wersji.
 333. Wyjaśnij różnicę pomiędzy pojęciami unia realna i unia personalna.
 334. W którym roku wybuchła brytyjsko-argentyńska wojna o Falklandy?
 335. Wymień dwie korzyści, jakie uzyskała Polska z Hołdu pruskiego.
 336. Na czym polegał Wielki Skok w Chinach?
 337. Kto stał na czele wyprawy „tysiąca czerwonych koszul”?
 338. Podaj imię i nazwisko przywódcy komunistów rumuńskich, zabitego w 1989 roku.
 339. W którym roku klęskę poniosła Wielka Armada?
 340. W którym roku przeniesiono stolicę Włoch do Rzymu?
 341. W jakich latach toczona była wojna radziecko-fińska?
 342. Podaj rok powstania Układu Warszawskiego.
 343. Wyjaśnij genezę pojęcia piąta kolumna.
 344. W jakich latach toczona była wojna krymska?
 345. Wymień dwie zwycięskie bitwy stoczone przez wojska polskie podczas tzw. ofensywy kwietniowej w powstaniu listopadowym.
 346. W którym roku i od kogo USA zakupiło Alaskę?
 347. W którym roku Henryk Tudor został królem Anglii?
 348. W którym roku Włodzimierz Wielki przyjął chrzest?
 349. Podaj imię i nazwisko wynalazcy maszyny parowej.
 350. Podaj daty roczne, strony biorące udział w bitwach oraz zwycięzców:
  • Kadesz
  • Maraton
  • Termopile
  • Salamina
  • Plateje
  • Aigospotamoi
  • Leuktry
  • Cheronea
  • Granik
  • Issos
  • Gaugamela
  • Jezioro Trazymeńskie
  • Kanny
  • Zama
  • Farsalos
  • Akcjum
  • Las Teutoburski
  • Adrianopol
  • Pola Katalaunijskie
  • Poitiers
  • Lechowe Pole
  • Hastings
  • Manzikert
  • Hittin
  • Bouvines
  • Kałka
  • Newa
  • Jezioro Pejpus
  • Suche Kruty
  • Crecy
  • Kulikowe Pole
  • Nikopolis
  • Azincourt
  • Lipany
  • Warna
  • Pawia
  • Mohacz
  • Lepanto
  • Biała Góra
  • Lützen
  • Połtawa
  • Saratoga
  • Yorktown
  • Valmy
  • Trafalgar
  • Austerlitz
  • Jena
  • Auerstedt
  • Wagram
  • Borodino
  • Lipsk
  • Waterloo
  • Navarino
  • Magenta
  • Solferino
  • Gettysburg
  • Sadowa
  • Sedan
  • Cuszima
  • Tannenberg
  • Ypres
  • Gorlice
  • Verdun