Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Rok szkolny 2021/2022 to dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu rok jubileuszowy, rok w czasie którego pracowaliśmy nad organizacją tak podniosłej uroczystości. Naszym pragnieniem było godnie uczcić święto, jakim jest Jubileusz 100-lecia szkoły oraz jak najserdeczniej przyjąć naszych Absolwentów i Gości. Na dzień 4 czerwca 2022 roku wszyscy długo czekaliśmy i oczywiście solidnie się do niego przygotowywaliśmy. Czas przygotowań uroczystości jubileuszowych stał się znakomitą okazją do przypomnienia nie tylko historii samej szkoły, ale także tych najważniejszych wydarzeń, które przez 100 lat jej towarzyszyły i które ukształtowały wiele pokoleń jej absolwentów.

W przygotowanie obchodów zaangażowana była cała szkolna społeczność: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. W ciągu całego, powoli już mijającego, roku szkolnego młodzież pod opieką swoich nauczycieli podejmowała różne działania. Uczniowie poznawali historię szkoły, jej patrona, dowiadywali się jaka była kiedyś, ale też marzyli jaka mogłaby być w przyszłości. Przygotowując się do uroczystości wykazali się niesłychaną błyskotliwością i kreatywnością. Ujawniając swoje poetyckie, fotograficzne, plastyczne, wokalne, muzyczne, a nawet dziennikarskie talenty, stali się współautorami fantastycznych projektów. Dzięki wytężonej pracy na szkolnych korytarzach pojawiły się niezwykłe prezentacje ukazujące historię „Mickiewicza”, a także szkołę współczesną z jej dokonaniami, osiągnięciami uczniów i absolwentów. Zaproszeni goście mogli podziwiać interesującą galerię fotografii przybliżającą historię i dzień współczesny naszej „Jubilatki”. Jednym z wielu projektów realizowanych z okazji jubileuszu było wydanie piątego już zeszytu Lublinieckiego Pamiętnika Pedagogicznego „Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2022” zawierającego między innymi: historię i współczesność szkoły z jej dokonaniami i sukcesami, wspomnienia absolwentów, sylwetki dyrektorów szkoły i zmarłych nauczycieli w ostatnim dziesięcioleciu. Wydawnictwo to stało się pamiętnikiem pozwalającym ocalić od zapomnienia to, co najbardziej ulotne – ludzką pamięć.

Obchody jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniu 4 czerwca 2022 roku rozpoczęła koncelebrowana uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Stanisława Kostki pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy – absolwenta „Mickiewicza”. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do szkoły, gdzie przed głównym wejściem zostali uroczyście powitani przez Miejską Orkiestrę Dętą Lubliniec, której mini koncert uświetnił występ Zespołu Mażoretek „Szafir”.

Kulminacyjnym punktem obchodów tego pięknego jubileuszu była uroczysta akademia w auli szkolnej. Przed rozpoczęciem części oficjalnej prowadzący uroczystość zaprosili zebranych do obejrzenia inscenizacji ballady „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów klasy III humanistycznej – zwycięzców ubiegłorocznych Dni Patrona Szkoły. Po przedstawieniu, które wprowadziło wszystkich w dobry nastrój, nastąpiła część oficjalna uroczystości. W imieniu jej gospodarza – dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza p. Adama Ożarowskiego oraz całej społeczności szkolnej powitano wszystkich znamienitych gości. Obchody Jubileuszu swoją obecnością zaszczycili: p. Jacek Szczotka Śląski Wicekurator Oświaty reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka, p. Andrzej Gawron – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawiciele władz powiatu lublinieckiego – organu prowadzącego Szkołę, a także współgospodarza uroczystości: p. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki, p. Tadeusz Konina – Wicestarosta Lubliniecki, p. Krzysztof Olczyk – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Sylwia Fronczek- Sekretarz Powiatu Lublinieckiego, p. Jacek Fokczyński – Skarbnik Powiatu Lublinieckiego, p. Jarosław Kacorzyk – Przewodniczący Komisji Edukacji Powiatu Lublinieckiego; przedstawiciele władz miasta Lublińca: p. Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca, p. Iwona Janic – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta; przedstawiciele Władz Oświatowych – p. Anna Gamalczyk – Wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty. Na uroczystość przybyli również byli dyrektorzy Szkoły: p. Cecylia Ochman – Dyrektor Szkoły w latach 1992 – 2002, p. Mieczysław Kozina – Dyrektor Szkoły w 2002 roku, p. Marek Żyłka – Dyrektor Szkoły w latach 2002 – 2011, p. Jadwiga Stroniewska – Dyrektor Szkoły w latach 2011 – 2021. Na uroczystości jubileuszowej obecni byli również: p. Anna Bazan-Bulanda – Zastępca Kierownika Dydaktycznego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, p. Ludgarda Buzek – Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie w latach 2006 – 2007 oraz posłanka do Sejmiku Województwa Śląskiego, p. Magdalena Fijołek – Rzecznik Prasowy Politechniki Częstochowskiej, p. Dariusz Gajzler – Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu, p. Krzysztof Gasidło – Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej, p. Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, p. Daniel Kozioł – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, p. Ewa Makosz – Dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, p. Oleg Miętki – Prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, p. Anna Timofiejczuk – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, p. Tomasz Trawiński – Prorektor do Spraw Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, p. Bożena Ujma – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur”, O. Tomasz Woźny OMI – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Lublińcu; Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza reprezentowała p. Hanna Krupa. W szkolnej auli obecni byli również: władze samorządów lokalnych powiatu lublinieckiego, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i placówek wychowawczych powiatu lublinieckiego, nasi przyjaciele, sponsorzy, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą. Wśród znakomitych gości nie mogło zabraknąć emerytowanych i obecnych nauczycieli i pracowników obsługi szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i oczywiście wszystkich absolwentów przybyłych na obchody jubileuszu stulecia istnienia Szkoły.

Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych w szkolnej auli głos zabrał p. Adam Ożarowski Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, który ze wzruszeniem zwrócił się do gości w swoim przemówieniu okolicznościowym:

„Szkoła to nie tylko budynek. To przede wszystkim ludzie i ich spotkania, wymiana myśli, doświadczeń. W ciągu ostatnich stu lat w jej murach spotykało się wiele osób: tysiące uczniów, setki nauczycieli, kilkunastu dyrektorów (z rachunków wynika, że jestem trzynastym, czego nie byłem świadomy, przystępując do konkursu; jednak ten fakt nie zmieniłby mojej decyzji). Czworo moich poprzedników jest dzisiaj z nami. Ich wkład w kreowanie wizerunku Szkoły jest znaczący i chociaż każdy miał swój styl zarządzania, zawsze mieli na uwadze dobro ucznia, rozwój placówki z poszanowaniem Jej bogatych tradycji.

Wiele osób zapisało się złotymi zgłoskami na kartach historii Zespołu Szkół, głęboko zapadło w pamięci uczniów, nauczycieli, współpracowników, koleżanek i kolegów. Rozsławiali i nadal rozsławiają dobre imię naszej Alma Mater w regionie, w kraju, na świecie. Wśród absolwentów Szkoły są naukowcy, lekarze, farmaceuci, prawnicy, ekonomiści, politycy, samorządowcy, nauczyciele, artyści, księża, przedsiębiorcy, dziennikarze, urzędnicy i przedstawiciele wielu innych profesji. Gratulujemy wszystkim wspaniałych osiągnięć, podkreślamy je przy wielu okazjach, chwalimy się nimi, a dzisiaj cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Pamiętamy także o tych, którzy już odeszli. Oczywiste jest, że w tak długiej historii musieliśmy niejednokrotnie żegnać, czasami przedwcześnie, zarówno byłych jak i aktualnych pracowników oraz uczniów.

Każdy rocznik, a w nim każdy uczeń ma swoje niepowtarzalne cechy, predyspozycje, potrzeby, którym szkoła wychodzi naprzeciw. Jako kadra pedagogiczna stwarzamy sprzyjające warunki do doskonalenia umiejętności i zdolności naszych uczniów. Dbamy o ciągły rozwój Szkoły, jej bazę i wyposażenie. Uczestniczymy w projektach rządowych i europejskich wspierających działalność statutową Szkoły. O tym, że Zespół Szkół dobrze spełnia swoją funkcję świadczą liczne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, osiągnięciami w olimpiadach, konkursach, zawodach. Szczególną zasługę należy przypisać w tym zakresie wykwalifikowanym i kompetentnym profesorom, nauczycielom, pedagogom, którzy pracowali i pracują w Mickiewiczowskiej Szkole Średniej.  Ja sam, jako były uczeń, mam za co dziękować. Wielu moich nauczycieli, przewodników stało się moimi współpracownikami – niektórzy bardzo bliskimi, ale cieszy mnie także dzisiaj obecność emerytowanych profesorów. Wszystkim Państwu za trud i starania składam głębokie ukłony!

Funkcjonowanie Szkoły nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników administracji i obsługi. Dostrzegam i doceniam Państwa codzienną, wytrwałą pracę.

Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, uczniom, przyjaciołom za pomoc w przygotowaniu obchodów tego Jubileuszu.

Nasza Szkoła wytworzyła bogatą tradycję i niepowtarzalny klimat. Jej progi przekroczyli dziś przedstawiciele różnych grup z nią związanych. Świadczy to o tym, że pełni ona doniosłą rolę w lokalnym środowisku i jest miejscem powrotu dla wielu pokoleń absolwentów.

Życzę Państwu pięknych wrażeń i udanego świętowania!”

Po wystąpieniu p. Dyrektora głos zabrali również zaproszeni goście, miedzy innymi: Burmistrz miasta Lublińca p. Edward Maniura, Starosta Lubliniecki p. Joachim Smyła, Śląski Wicekurator Oświaty p. Jacek Szczotka, który odczytał list gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka, Poseł Andrzej Gawron, Europosłanka p. Jadwiga Wiśniewska, która swoje gratulacje i życzenia przekazała łącząc się z obecnymi online, Prorektor Politechniki Śląskiej p. Tomasz Trawiński, Prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu p. Oleg Miętki oraz przedstawicielka Rady Rodziców p. `Hanna Krupa.

Po wszystkich wystąpieniach nastąpił bardzo wzruszający moment wręczenia Gościom i Przyjaciołom Szkoły okolicznościowych medali oraz pamiątek jubileuszowych, co zakończyło część oficjalną uroczystości, a w następującej po niej części artystycznej wystąpiła uzdolniona artystycznie młodzież naszej szkoły, która przygotowywała się pod czujnym okiem p. Katarzyny Bartosik oraz p. Grażyny Gerhards. Młodzi artyści wprawili wszystkich w poetycki i troszkę nostalgiczny nastrój. Występ ten dał okazję do wspomnień, refleksji, powrotu do przeszłości, chwili zamyślenia, ale też uśmiechu, a licznie zgromadzeni goście wychodząc z auli nie kryli wzruszenia.

Po zakończonej uroczystej akademii w auli nastąpiło odsłonięcie tablicy pamięci Pana Ludwika Markowiaka przy gabinecie dyrektora szkoły.

„Szanowni Państwo!

Spotykamy się dzisiaj w miejscu, które dla Pana Dyrektora Ludwika Markowiaka z pewnością było miejscem szczególnym. O lublinieckim liceum mówił, że to jego drugi dom, podczas, gdy jego rodzina wskazywała je raczej jako pierwszy. I z pewnością Mickiewiczowska Szkoła Średnia była dla dyrektora Markowiaka bardzo ważna. Ale także On był w historii tej Szkoły wyjątkową postacią.

Pracował w niej przez 44 lata, a kierował nią ponad ćwierć wieku. Ludwik Markowiak był nauczycielem lubianym i szanowanym przez młodzież i współpracowników. Cieszył się olbrzymim autorytetem, był troskliwym gospodarzem. Praca ze wspaniałą młodzieżą, jak zwykł nazywać uczniów, była dla niego sensem życia. Równie istotna w efektywnej pracy pedagogicznej była współpraca z nauczycielami. Za sprawą pracowitości i aktywności Dyrektora nastąpił dynamiczny rozwój Szkoły. Wspólne wysiłki kierownictwa i nauczycieli, wśród których – jak wspominał pan dyrektor – zawsze znajdowały się wybitne osobowości, decydowały o licznych sukcesach pedagogicznych. Placówka przez niego prowadzona zapewniała wykształcenie na bardzo wysokim poziomie, a jej absolwenci bez żadnych problemów kontynuowali edukację na studiach wyższych, nierzadko osiągając karierę naukową.

Rok temu miałem zaszczyt poznać Pana Dyrektora, będąc członkiem szkolnej delegacji podczas odwiedzin z okazji Jego setnych urodzin. Osobowość pana Markowiaka, jego ogromna wiedza, błyskotliwość, poczucie humoru uzmysłowiły mi, dlaczego był tak bardzo poważanym i lubianym profesorem i dyrektorem. Jako drobny, lecz dla pedagoga istotny upominek, złożyliśmy na Jego ręce album ze zdjęciami oraz wydrukowane wpisy życzeń, wspomnień i ciepłych słów spływające przez platformy społecznościowe od jego byłych uczniów z różnych stron świata. Wzruszony odczytał je na głos.

Zarówno On sam, jak i my liczyliśmy, że spotkamy się podczas dzisiejszej uroczystości. Niestety, pan Dyrektor zmarł 26 sierpnia 2021 roku. Poprzez swoją bogatą spuściznę, w pewien sposób cały czas jest obecny w tej szkole. Wyrażając nasz szczególny szacunek i uznanie, pragniemy dzisiaj odsłonić tablicę ku jego pamięci. Oddajemy tym samym hołd, kłaniamy się nisko, doceniając trud i poświęcenie na rzecz Zespołu Szkół. Dziękujemy za wkład w budowanie wizerunku i troskę o dobre imię naszej Szkoły, jego ukochanego liceum.” – zwrócił się do zebranych Dyrektor Szkoły p. Adam Ożarowski. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy obecna była Pani Ewa Jodłowska – córka Pana Profesora Ludwika Markowiaka oraz Pan Krzysztof Olczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Spacerując po szkolnych korytarzach zaproszeni goście oraz absolwenci licznie odwiedzali sale lekcyjne, izbę pamięci, gdzie zgromadzone były stare i najnowsze kroniki ze zdjęciami, których oglądanie dostarczało wiele radości, kiedy udawało im się rozpoznać siebie i swoich nauczycieli. Można było oczywiście pozostawić w nich własne wpisy pamiątkowe. Po tych cudownych wzruszeniach wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie czekał smakowity tort jubileuszowy!

Nasza Szkoła z pewnością jest nowoczesna, chcielibyśmy, by pozostała jak dotąd miejscem tradycji, profesjonalizmu i dążenia ku przyszłości; miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, umiejętności i rozwija talenty potrzebne w dorosłym życiu; miejscem, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.

Po zakończeniu wszystkich uroczystości w gmachu szkoły dalsze świętowanie jubileuszu 100-lecia kontynuowano w Parku Miejskim (przy muszli koncertowej), gdzie odbył się wielki zjazd absolwentów organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu. Zebranych gości powitały oraz zjazd otworzyły: Prezes SAiW p. Anna Mateja i Sekretarz SAiW p. Katarzyna Bugno. Po krótkiej części oficjalnej oraz powitaniu wszystkich absolwentów przez Dyrektora Szkoły p. Adama Ożarowskiego, nastąpiło odtańczenie poloneza przez uczestników zjazdu, a po nim odbył się koncert w wykonaniu obecnych uczniów oraz absolwentów „Mickiewicza”. Ze sceny parku miejskiego wybrzmiały utwory Zbigniewa Wodeckiego, Hanny Banaszak, Adele, Chłopców z Placu Broni, długo w pamięci widzów pozostaną brawurowe wykonania „Starzyka”, „Skrzypka na dachu”, czy „Pieśni Don Kichota”, a koncert zakończyły utwory w szantowym nastroju. Podczas zjazdu absolwentów na scenie parku miejskiego wystąpili uczniowie: Anna Bartosik, Paweł Dłubała, Radosław Gembała, Julia Kucharska, Oliwia Kukowka, Michał Kunicki (gitara elektryczna), Kamil Maroń, Paulina Obrębska oraz absolwenci: Marek Dłubała, Jacek Kapica, Tomasz Kucharski i Stefania Biela (akompaniament), Aleksandra Mikulska, Anna Pietrek, Tomasz Polewczyk, Karolina Stąpor, Justyna Zdrojewska oraz Daniel Wydmuch – konferansjer; organizacja koncertu: Grażyna Gerhards i Marzanna Klimek. Po zakończeniu występów scenicznych absolwenci skupili się na spotkaniach towarzyskich po latach, rozmowach oraz zabawie na parkiecie tanecznym, a humory dopisywały Wszystkim fantastyczne! W trakcie tychże spotkań dotarła do nas informacja, że w gronie absolwentów jest obecna Pani Teresa z domu Glenc, która maturę zdawała w 1955 roku – to najstarsza maturzystka w gronie obecnych absolwentów szkoły w dniu 4 czerwca 2022 roku.

Uroczystości jubileuszowe już za nami, z uśmiechem i nostalgią ciągle wracamy do tych cudownych chwil, a tymczasem jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg obchodów naszego święta. Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość Gościom i Absolwentom za „magiczny powrót do przeszłości”, za ciepłe słowa, gesty i wyrazy sympatii. To były bardzo wzruszające chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się na kolejnych jubileuszach, a tymczasem wracamy do pracy i do zapisywania kolejnych kart historii naszej szacownej 100-latki!

Do zobaczenia.

FOTOGALERIA:

Galeria 100-lecia szkoły – Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Foto Czesława Włuka

Skip to content