Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły
www.mickiewicz.net.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 782992645
Faks: +48 34 3511433
E-mail: lolubliniec@list.pl
Adres korespondencyjny: ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • dokumenty cyfrowe zamieszczone na stronie typu PDF, DOC, DOCX nie są w pełni
  dostępne ze względu na ich ilość, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie
  jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo;
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają zdefiniowany alternatywny opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22. 09. 2020 na podstawie analizy wewnętrznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lesław Brol: lbrol@mickiewicz.net.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 782992645

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu znajduje się przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   • Do budynku prowadzą wejścia: główne od ul. Sobieskiego, boczne od ul. E.Cyrana oraz dwa wejścia od strony parkingu szkolnego. Od strony ul. J.III Sobieskiego znajduje się także
    wejście na halę sportową.
   • Do wejścia głównego od ul. Sobieskiego oraz bocznego ul. E.Cyrana i od strony parkingu
    prowadzą schody. Natomiast wejście od strony ul. Sobieskiego na halę sportową jest bez schodów.
   • Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza nie posiada podjazdu do wejść przystosowanych
    dla osób niepełnosprawnych.
   • Szkoła posiada dzwonek dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach przy wejściu od strony parkingu (wejście od strony sekretariatu), który umożliwia
    powiadomienie odpowiedniego pracownika.
   • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie są zabezpieczone bramkami.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
   • Wejście na parter i piętra. nie są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
   • Brak windy w budynku.

  2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   • Szkoła posiada dla osób niepełnosprawnych wyznaczone dwa miejsca parkingowe na parkingu szkolnym – wjazd od ul. E. Cyrana (przy wejściu od strony sekretariatu).

  3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i uzgodnieniu wizyty petenta, w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30.

  4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej obsługi tłumacza migowego po uprzednim
    powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i umówieniu wizyty petenta, w godzinach pracy
    urzędu: 7:30-15:30

Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:

– e-mail: lolubliniec@list.pl,
– tel. 782 992 645
– wniosek złożony w Sekretariacie Szkoły.

Skip to content