SZKOLNY KLUB MEDIACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU

Mediacja, jako sposób budowania relacji!

Konflikt, jako niezgodność interesów, postaw, poglądów czy dążeń wpisany jest w nasze życie codzienne. Z reguły wzbudzając w nas trudne emocje. Jest wiele sposobów poradzenia sobie z konfliktem. Możemy go unikać, pozbyć się za pomocą agresji, kompromisu, bądź poddać się i zrezygnować z zaspokojenia przynajmniej części naszych potrzeb.Warto spojrzeć na konflikt z perspektywy szansy na rozwój i podejść do niego w sposób twórczy nawiązując dialog i współpracę z drugą stroną. Profesor Inetta Nowosad uważa, że “tylko taka szkoła wypełni oczekiwania zawarte w wizjach społeczeństwa XXI w., w których człowiek wobec człowieka, a ludzie wobec ich świata nie są podmiotami konfliktu i rywalizacji, lecz uczestnikami dialogu, porozumienia i dopełniającej się harmonii” (2004, s.173).

W duchu szacunku do drugiej osoby, otwartości i dialogu sięgamy po metodę mediacji szkolnej, której podstawowymi zadaniami są:

  1. Rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom;
  2. Profilaktyka agresji i przemocy;
  3. Rozwój kompetencji komunikacyjnych;
  4. Rozwój kompetencji krytycznego i analitycznego myślenia;
  5. Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych
  6. Integracja uczniów, rodziców i nauczycieli;
  7. Animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym(2019, s. 17).

 W mediacji zgodnie ze „Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”Rzecznika Praw Dziecka obowiązują stałe zasady, którymi są:

DOBROWOLNOŚĆ– strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować,

BEZSTRONNOŚĆ – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,

POUFNOŚĆ – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,

NEUTRALNOŚĆ – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony,

AKCEPTOWALNOŚĆ– strony powinny zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Źródło:Nowosad I., Szymański M.J. (2004), Nauczyciele i rodzice, W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Zielona Góra.

W naszej szkole został powołany Szkolny Klub Mediacji. Uczniowie i uczennice obecnych klas II zaczęli przygotowywać się do działalności w Szkolnym Klubie Mediacji. Następnie chętni uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowujących ich do roli mediatorów rówieśniczych.Uczniowie w ramach zajęć będą kształtowali umiejętności komunikacyjne, umiejętność twórczego myślenia, aktywnego słuchania oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Celem mediacji jest stworzenie zespołu ludzi wrażliwych, otwartych na potrzeby drugiego człowieka i chcących wspierać społeczność szkolną w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów.

Nad bezpieczeństwem uczniów zgłaszających się do mediacji i mediatorów rówieśniczych czuwać będzie  mediator szkolny p. Sylwia Smela.

Jeśli potrzebujecie podzielić się swoimi problemami, to serdecznie Was zapraszam!

Skip to content